Loading…

Reference

Naši klijenti su zadovoljni klijenti, što garantiramo svojim imenom.

REFERENTNI POSLOVI:

Kamen Psunj – Okučani
Dafra – Pakrac
Mesec Mining – Kašina
IGM Lepoglava
Komunalno poduzeće – Pregrada
Protupožarni putevi na otoku Korčuli cca 100 km
Šumske ceste diljem Hrvatske ( Hrvatske šume d.o.o. i Šumarska savjetodavna služba) cca 500 km
Šumske vlake također za Hrvatske šume d.o.o. cca 400 km
Radovi na plinovodima i naftovodima cca 100 km
Glavni odvodni kanal autoputa Zagreb-Split cca 20 km
Drobljenej kamena u kamenolomima cca 200 000m³
Izrada i čišćenje odvodnih jaraka cca 50 km
Komplet radovi na melioracijama cca 3 000 ha u Sloveniji
Grad Ivanec
Ivkom Ivanec
te ostali sitni iskopi, planiranje, izrada nasipa….

drobljenje kamena